Hlavné ciele partnerstva

 
  • výmenou informácií o trhu práce, o dobrých skúsenostiach v oblasti reintegrácie OZP prispieť k zlepšeniu kvality a zvýšeniu intenzity a objemu spolupráce na medzinárodnej úrovni medzi inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory zlepšenia zamestnateľnosti vrátane vzdelávania a prípravy pre trh práce a zvyšovania zamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím
 
  • realizácia dotazníkového prieskumu zameraného na zisťovanie obmedzení a potrieb občanov so zdravotným postihnutím a na analýzu názorov, postojov a požiadaviek zamestnávateľov
 
  • výchova k aktívnemu občianstvu zvyšovaním sociálnej vyspelosti a osobnostného rastu občanov so zdravotným postihnutím
 
  • podpora (re)integrácie občanov so zdravotným postihnutím na trh práce zvyšovaním ich informovanosti a aplikáciou dobrých skúseností v praxi
 
  • zlepšenie kvality spolupráce medzi aktérmi trhu práce na miestnej, regionálnej a národnej úrovni, zvyšovanie informovanosti zamestnávateľov