O projekte

strict warning: Declaration of content_handler_field::options() should be compatible with views_object::options() in /data/9/f/9fef8f8d-b4a9-46a2-b1ec-68589c2c844a/starllp.eu/sub/sk/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 0.

 

V rámci navrhovaného projektu plánujeme prostredníctvom medzinárodnej výmeny informácií o trhu práce, o aktívnych opatreniach trhu práce (pracovná rehabilitácia, vzdelávanie, podpora zamestnanosti) a o dobrých skúsenostiach v oblasti (re)integrácie OZP prispieť k zvyšovaniu zamestnateľnosti vrátane motivácie k osobnostnému rozvoju a k celoživotnému vzdelávaniu, k podpore zamestnanosti, a na základe medzinárodných skúseností aj k návrhu inovatívnych modelov vzdelávania a zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (OZP).

 

Dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie ich obmedzení a potrieb v oblasti pracovnej rehabilitácie a odborného poradenstva a na analýzu postojov, názorov a požiadaviek kľúčových aktérov trhu práce na zamestnávanie OZP prispeje k zefektívneniu rozvoja ľudských zdrojov v súlade s potrebami trhu práce a k zvyšovaniu ich šancí v oblasti pracovného uplatnenia.

 

Od aktívneho zapojenia primárnej cieľovej skupiny do projektových aktivít zameraných na zvyšovanie ich informovanosti (aj z európskeho prostredia) a právneho vedomia sa očakáva zlepšenie ich komunikačných schopností, odbúravanie osobnostných bariér, zvýšenie ich sebavedomia a motivácie k aktívnemu občianstvu, celoživotnému vzdelávaniu a k následnému uplatneniu sa na trhu práce.

 

Spolupráca so zamestnávateľmi v rámci dotazníkového prieskumu a s ďalšími aktérmi trhu práce na informačnom seminári vytvorí dobrý predpoklad pre pozitívnu zmenu postojov zamestnávateľov k zamestnávaniu OZP a k zosúladeniu ponukovej a dopytovej stránky trhu práce.

 

Výsledné produkty - webová stránka, informačný leták, brožúra a DVD-rom vo forme komplexného balíka informácií budú významnou informačnou základňou pre cieľové skupiny, prostredníctvom ktorej dôjde k obohateniu doterajších skúseností užívateľov.