Špecifické ciele partnerstva

  • podpora rozvoja osobnosti a zvýšenie kvality života občanov so zdravotným postihnutím

 

  • zvýšenie informovanosti, motivácie, sebavedomia, komunikačných a IT zručností občanov so zdravotným postihnutím

 

  • skvalitnenie pracovnej rehabilitácie a odborných poradenských služieb pre občanov so zdravotným postihnutím

 

  • tvorba komplexných informačných materiálov

 

  • pomáhať vzdelávacím inštitúciám pri tvorbe ponúk v oblasti vzdelávania pre občanov so zdravotným postihnutím

 

  • návrh inovatívnych vzdelávacích metód a modelov zamestnávania na základe medzinárodných skúseností

 

  • zvýšenie efektivity vzdelávania pre občanov so zdravotným postihnutím, zosúladenie ponukovej a dopytovej strany trhu práce na základe dotazníkového prieskumu

 

  • prispieť k pozitívnej zmene pohľadu zamestnávateľov na zamestnávanie OZP

 

  • vytvorenie medzinárodných partnerských sietí